WaterKEY S.S.
Warszawa
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
 
WODOCIĄGI: ZARYS PROCEDURY NA OKOLICZNOŚĆ OKREŚLANIA ILOŚCI I KOSZTU WODY TRACONEJ  NA SKUTEK POJEDYNCZEGO WYCIEKU W SIECI WODOCIĄGOWEJ NIE BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIA DOSTAWCY WODY
Data publikacji: 2013.05.26

Wstęp


Jeśli wystąpi awaria przyłacza, w przypadku kiedy przyłacze wodociągowe nie jest własnością zakładu wodociągowego, wówczas dostawca wody powinien obciążać właściciela przyłacza za wodę straconą na skutek wycieku (rozszczelnienia przyłącza). Zakłady wodociągowe stosują w tej dziedzinie różne sposoby obliczeń. Na przykład liczą straty wody tak jakby tracony wypływ odbywał się z PEŁNEGO przekroju rury lub mnożą stratę wolumetryczną przez cenę sprzedaży wody. Są to obydwie - negowane przez inspektorów NIK i sądy powszechne (jak się okazuje) - błędne metody.

Poniżej podamy najbardziej logiczny sposób przeprowadzania przedmiotowych obliczeń - wynikający z tzw. dobrych praktyk opracowanych dla porzeb zakładów wodociągowych przez International Water Association (IWA).


Zarys procedury

Najpierw obliczamy wielkość strat wody do gruntu w sieci wodociągowej (proszę nie mylić wielkości tych strat ze stratami nieuniknionymi). By tego dokonać najpierw obliczamy indeks IIW (infrastrukturalny indeks wycieków) by ocenić w jakim stanie jest sieć (tj. dobrym, średnim czy złym).

Następnie w zależności od stanu sieci (przypominamy: wskazuje na to indeks IIW) określamy, które ze współczynników strat do gruntu z ARKUSZA BABE) przyjmiemy do obliczeń:

- dla sieci w stanie dobrym przyjmujemy : 2 l/przyłacze/godz i 20 l/km sieci głównej/godz
- dla sieci w stanie średnim przyjmujemy : 4 l/przyłacze/godz i 40 l/km sieci głównej/godz
- dla sieci w stanie złym przyjmujemy : 6 l/przyłacze/godz i 60 l/km sieci głównej/godz

Oczywiście powyższe współczynniki strat do gruntu są określone dla ciśnienia  50 msw więc przeliczamy je na średnie ciśnienie panujace w poddanej obliczeniom sieci.

Następnie mnożymy powyższe skorygowane do naszego ciśnienia współczynniki przez liczbę przyłączy i długość sieci głównej (oczywiście dalej przez 24 godziny i 365 dni w roku).

W ten sposób otrzymujemy roczną wielkość strat do gruntu - "B".

Następnie od całkowtych rocznych strat wody w sieci wodociągowej "A" (oczywiście po odjęciu wody na płukania i inne potrzeby sieci) odejmujemy wielkość rocznych strat do gruntu "B". Otrzymujemy w ten sposób wielkość strat z wycieków - "C".

W kolejnym kroku dzielimy wielkość strat z wycieków "C" przez ilość awarii (dołków) odnotowanych na sieci "D".

W ten sposób otrzymujemy ile m3 wody przeciętnie w roku tracone jest na pojedynczą awarię sieci -"V".

Następnie określamy krótkoterminowy koszt krańcowy traconej wody - KKK (jest to koszt hurtowego zakupu wody lub koszt en.el, , opłat za środowisko i chemikaliów zawarty w 1 m3 wody).

Koszt jakim należy obciązyć właściciela przyłacza wynika z przemnożenia metrów sześciennych przeciętnej awarii przez krótkoterminowy koszt krańcowy wody (iloczyn: V*KKK)Uwagi:
- ilość wody tracona na przeciętną awarię obliczona w powyższy sposób jest jedynym sposobem przybliżającym realnie wielkość straconej wody na pojedynczy wyciek; można pokusić się o określenie dokładniejsze wielkosci traconej wody jedynie w przypadku "wyłapania" istniejącej awarii na wykresie nocnego przepływu zasilajacego sieć - niemniej jest to dosyć trudne,
- obliczeń wielkości m3 przypadajacych na przeciętna awarię nalezy dokonywac corocznie, tj. na bazie obliczeń np. z 2012 roku obciążać za traconą wodę w 2013 roku.

Z ewentualnymi zapytaniami uprzejmie prosimy o kontakt na tel. kom:0-502-214-516

INNE INFORMACJE:

- PROCEDURA dot. strat wody - patrz


- Konferencja/szkolenie "
WODA NA KLUCZ" 27/06/2013 - zapobieganie kradzieżom wody - patrz
Copyright © 2013
by WaterKEY
All Rights reserved

Polecane strony:
Wzory i współczynniki użyte w opisie: